SANKSHHEP SAMYATTVAARYA

From Encyclopedia
Jump to: navigation, search

SANKSHHEP SAMYATTVAARYA
See - SAMKKALPA DARSHANAARYA.