Template:Left-1

From Encyclopedia
Revision as of 01:04, 10 May 2020 by Jainudai (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Jyeshth Jinvar Abhishek


Jyeshth Jinvar Abhishek

Bhagwan Rishabdev Mangitungi.jpg
Tune-Chhum Chhum baje….

Images (111).jpg
Images (111).jpg

We do the Abhishek of Jyeshth Jinvaram-Jyeshth……
We bow head in feet of Rishabh Jinvaram….

Devotees came doing chhum chhum chhum chhum chhum.
They are also doing dance chhum chhum chhum.

Rishabhdev born in Ayodhya Pilgrimage.
And got Deeksha in Prayag Pilgrimage.
We do the Abhishek of Jyeshtha Jinvaram.
We bow head in feet of Rishabh Jinvaram. (1)

Read more